• Δωρεάν μάθημα χορωδίας
  • Δωρεάν μελέτη στα μουσικά όργανα
  • Δωρεάν δίδακτρα  στη Μουσικοκινητική για το δεύτερο παιδί